Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8

I. Giới thiệu

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng của việc học tiếng Anh. Nắm vững ngữ pháp giúp bạn hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà học sinh lớp 8 cần biết để nâng cao khả năng tiếng Anh của họ.

II. Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Cơ Bản

A. Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn đạt về các sự kiện, hành động thường xuyên hoặc sự thật hiển nhiên trong hiện tại. Thì này thường đi kèm với động từ nguyên thể (V) hoặc động từ “to be” (am, is, are).

Ví dụ:

 • I eat breakfast every morning. (Tôi ăn sáng mỗi sáng.)
 • She is a teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)

B. Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn đạt về các hành động hoặc sự kiện đã xảy ra và kết thúc ở quá khứ. Thì này thường đi kèm với các động từ quy tắc (ed) hoặc các động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

 • I visited Paris last summer. (Tôi đã thăm Paris mùa hè qua.)
 • They ate pizza for dinner yesterday. (Họ ăn pizza tối qua.)

C. Thì tương lai đơn (Simple Future Tense)

Thì tương lai đơn diễn đạt về các hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Thì này thường đi kèm với trợ từ “will” hoặc “shall” và động từ nguyên thể (V).

Ví dụ:

 • I will go to the beach next weekend. (Tôi sẽ đi biển cuối tuần tới.)
 • She shall meet you at the park. (Cô ấy sẽ gặp bạn ở công viên.)

D. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

Thì hiện tại tiếp diễn diễn đạt về các hành động đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Thì này thường đi kèm với động từ “to be” (am, is, are) và động từ có hậu tố “-ing.”

Ví dụ:

 • She is studying for her exam. (Cô ấy đang học cho kỳ thi của mình.)
 • They are playing soccer in the park. (Họ đang chơi bóng đá ở công viên.)

E. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ tiếp diễn diễn đạt về các hành động đang diễn ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể. Thì này thường đi kèm với động từ “to be” (was, were) và động từ có hậu tố “-ing.”

Ví dụ:

 • He was reading a book at 8 PM yesterday. (Anh ấy đang đọc sách vào lúc 8 giờ tối hôm qua.)
 • They were watching a movie when it started raining. (Họ đang xem phim khi trời bắt đầu mưa.)

III. Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Nâng Cao

A. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense)

Thì hiện tại hoàn thành diễn đạt về các hành động đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại. Thì này thường đi kèm với trợ từ “have” hoặc “has” và động từ phân từ quá khứ (V3).

Ví dụ:

 • I have visited London several times. (Tôi đã thăm London vài lần.)
 • She has never eaten sushi before. (Cô ấy chưa bao giờ ăn sushi.)

B. Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense)

Thì quá khứ hoàn thành diễn đạt về sự hoàn thành của một hành động trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Thì này thường đi kèm với trợ từ “had” và động từ phân từ quá khứ (V3).

Ví dụ:

 • By the time I arrived, they had already left. (Đến lúc tôi đến, họ đã rời khỏi rồi.)
 • She had finished her homework before dinner. (Cô ấy đã hoàn thành bài tập trước bữa tối.)

C. Câu điều kiện loại 1 (First Conditional Sentences)

Câu điều kiện loại 1 diễn đạt về các điều kiện có thể xảy ra trong tương lai và hậu quả của chúng. Thường đi kèm với “if” (nếu) và thì tương lai đơn (will).

Ví dụ:

 • If it rains tomorrow, we will stay at home. (Nếu trời mưa ngày mai, chúng ta sẽ ở nhà.)
 • She will buy the ticket if she has enough money. (Cô ấy sẽ mua vé nếu cô ấy đủ tiền.)

D. Câu điều kiện loại 2 (Second Conditional Sentences)

Câu điều kiện loại 2 diễn đạt về các điều kiện không có khả năng xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. Thường đi kèm với “if” (nếu) và thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • If I had a million dollars, I would buy a big house. (Nếu tôi có một triệu đô, tôi sẽ mua một căn nhà lớn.)
 • She would travel around the world if she had more free time. (Cô ấy sẽ đi du lịch quanh thế giới nếu cô ấy có nhiều thời gian rảnh hơn.)

E. Câu điều kiện loại 3 (Third Conditional Sentences)

Câu điều kiện loại 3 diễn đạt về các điều kiện không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Thường đi kèm với “if” (nếu) và thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

 • If I had known you were coming, I would have baked a cake. (Nếu tôi biết bạn đến, tôi đã nướng bánh.)
 • She would have passed the exam if she had studied harder. (Cô ấy đã đỗ kỳ thi nếu cô ấy học chăm chỉ hơn.)

IV. Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Đặc Biệt

A. Bài so sánh (Comparatives and Superlatives)

Bài so sánh được sử dụng để so sánh các đối tượng hoặc tình huống. Có ba loại bài so sánh: so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative), và so sánh bằng (equal).

Ví dụ:

 • He is taller than his brother. (Anh ấy cao hơn anh em trai của mình.)
 • This is the most interesting book I have ever read. (Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.)
 • English is as important as math. (Tiếng Anh quan trọng như toán.)

B. Giới từ và cụm giới từ (Prepositions and Prepositional Phrases)

Giới từ và cụm giới từ được sử dụng để diễn đạt vị trí hoặc mối quan hệ giữa các thành phần trong câu. Các ví dụ về giới từ bao gồm “in,” “on,” “at,” “under,” và nhiều khái niệm khác.

Ví dụ:

 • The book is on the table. (Cuốn sách đặt trên bàn.)
 • She is waiting for the bus. (Cô ấy đang chờ xe buýt.)

C. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để cung cấp thông tin thêm về một danh từ hoặc đại từ trong câu. Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng “who,” “which,” “that,” “whose,” hoặc “whom.”

Ví dụ:

 • The book that I borrowed from the library is very interesting. (Cuốn sách mà tôi mượn từ thư viện rất thú vị.)
 • The person who called you is my cousin. (Người đã gọi điện thoại cho bạn là người họ hàng của tôi.)

D. Câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động được sử dụng để đảo ngược thứ tự của các thành phần trong câu để làm nổi bật người hoặc đồ vật chịu hành động. Câu bị động thường đi kèm với “be” và động từ phân từ quá khứ (V3).

Ví dụ:

 • The letter was written by Tom. (Bức thư được viết bởi Tom.)
 • The cake will be eaten by the children. (Bánh sẽ bị ăn bởi các đứa trẻ.)

E. Câu gián tiếp (Indirect Speech)

Câu gián tiếp được sử dụng để trình bày lời nói của người khác một cách gián tiếp. Trong câu gián tiếp, thường có sự thay đổi về thì và thay đổi các từ nối như “that” hoặc “if.”

Ví dụ:

 • She said, “I am going to the movies.” (Cô ấy nói, “Tôi sẽ đi xem phim.”) → She said that she was going to the movies. (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi xem phim.)

V. Thực Hành và Ví Dụ

Để ôn tập và luyện tập, dưới đây là một số bài tập:

Bài tập 1: Điền động từ thích hợp vào câu sau đây với thì hiện tại đơn (Simple Present Tense):

 1. She ________ (read) books every evening.
 2. They ________ (play) soccer in the park on Sundays.
 3. He ________ (watch) TV in the afternoon.
 4. I ________ (like) ice cream.

Bài tập 2: Sử dụng thì quá khứ đơn (Simple Past Tense) để hoàn thành các câu sau:

 1. She ________ (visit) New York last summer.
 2. We ________ (have) a great time at the party.
 3. He ________ (finish) his homework yesterday.
 4. They ________ (eat) pizza for dinner.

Bài tập 3: Xác định loại câu điều kiện (First, Second, or Third Conditional) và hoàn thành câu sau với thì tương ứng:

 1. If it rains tomorrow, we ________ (stay) at home. (First Conditional)
 2. If I ________ (have) more free time, I would travel. (Second Conditional)
 3. She ________ (pass) the exam if she had studied harder. (Third Conditional)

VI. Lợi ích của việc hiểu và sử dụng ngữ pháp

Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn:

A. Nâng cao khả năng giao tiếp

Hiểu và sử dụng ngữ pháp đúng cách giúp bạn nói và viết một cách rõ ràng và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.

B. Cải thiện kỹ năng viết và đọc

Ngữ pháp chính xác là yếu tố quan trọng trong việc viết bài luận hoặc đọc các văn bản phức tạp.

C. Thúc đẩy sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh

Khi bạn nắm vững ngữ pháp, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong mọi tình huống.

VII. Tài liệu tham khảo và nguồn học tập

VIII. Kết luận

Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng của việc học tiếng Anh, đặc biệt đối với học sinh lớp 8. Việc nắm vững chúng giúp cải thiện khả năng giao tiếp, viết lách, và tự tin sử dụng tiếng Anh. Đừng ngần ngại ôn tập và thực hành ngữ pháp để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn.

0